Saluki’s in Qatar

Saluki zijn prachtige honden,  en een van de orginele oeroude hondenrassen. Maar in Qatar worden honden heel slechts behandeld. Heel vaak worden ze mishandeld en misbruikt. Ze worden regelmatig geschopt met ernstige verwondingen, gebroken poten enz. tot gevolg en ze worden ook seksueel misbruikt. Dit gebeurt in alle rangen en standen in het land. 

Ze worden achter auto’s gebonden en door de straat gesleurd. Ze worden gevonden met een minimale bewegings ruimte, strak vastgebonden of in te kleine kooien enz. enz…In het beste geval worden de honden gewoon op straat gedumpt. Maar dat is in het klimaat van Qatar, met de enorme hitte overdag en de koude in de nacht geen doen.

Naast de honger is ook de droogte garantie voor een moeilijke overlevingskansen. Ook worden saluki’s midden in de woestijn gedumpt om ze langzaam dood te laten gaan. Hiernaast worden veel saluki’s van de straat geplukt om gedood te worden of er wordt op straat op ze geschoten. De komende wereldkampioenschappen voetbal maakt dat deze jacht op zwerf honden alleen maar intensiever en vooral brutaler is geworden.

De foto’s laten zien in welke erbarmelijke toestanden ze proberen te overleven, bedekt met teken worden ze ziek. Ze zijn niet gesteriliseerd of gecastreerd en hebben daarom vaak pups. Kortom ze hebben hulp nodig. en gelukkig zijn er daar mensen die proberen te helpen en  de Saluki’s op te vangen. Wij ondersteunen hen en zoeken voor deze hondjes een Gouden mandje. Het zijn bijzonder dankbare, niet agressieve en plezierige honden die het verdienen nog een goed leven te hebben.

VOORWAARDEN EN ALGEMENE INFORMATIE/ TERMS AND GENERAL INFORMATION

“Men denkt dat de Saluki de eerste gedomesticeerde hond ter wereld is, zo oud als de vroegst bekende beschaving. Ze worden ook wel “levende antiquiteiten” genoemd.
Saluki’s zijn een oud ras afkomstig uit de Vruchtbare Halve Maan in de gebieden Mesopotamië en Sumerië die het leven hebben gedeeld van vele volkeren over de hele wereld, waaronder de farao’s van het oude Egypte, de keizer van China, Perzische edelen, Engelse adel en de nederige huizen van mensen over de hele wereld die ze herkennen om hun intelligentie, snelheid en schoonheid. Saluki’s staan soms bekend als de Royal Hound of de windhond vanwege hun grote snelheid en uithoudingsvermogen. De Saluki komt voor op Egyptische graven van 2100 v. Chr. en recentere opgravingen van het nog oudere Sumerische rijk, geschat op 7000-6000 v. Chr. hebben houtsnijwerk opgeleverd met duidelijke gelijkenis met de Saluki. Gebruikt om wild zoals konijnen en gazellen te achtervolgen, te vangen en te doden, behoren zij tot de “Sighthound” groep van honden, die honden die jagen met hun ogen in plaats van met hun neus. Gebouwd voor snelheid, is de windhond in staat om het wild te verschalken. Saluki’s zouden de voorouders zijn van de huidige windhond (ze werden ooit Perzische windhonden genoemd). Toen de Romeinen Egypte veroverden brachten zij Saluki’s mee naar Rome en kruisten ze met andere rassen om de basis te vormen voor de moderne greyhounds. Salukis waren bekend in het hele Midden-Oosten en Azië, als jachthond van de Egyptische farao’s, metgezel van de keizer van China en Perzische heersers. Er is gezegd dat wanneer men in de Bijbel verwijzingen ziet naar “hond” in een positief licht, het verwijst naar de Saluki.

Zo groot was de achting voor de Saluki dat zijn lichaam vaak samen met de lichamen van de farao’s zelf werd gemummificeerd. Saluki’s verschenen pas in het midden van de 18e eeuw in West-Europa, toen Florence Amherst een paar naar Engeland bracht, maar ze werden daar pas rond de eeuwwisseling gefokt. De Amerikaanse Kennel Club erkende het ras in de V.S. in 1927. Vandaag de dag zijn de Saluki’s geen bekend ras, maar er zijn toegewijde liefhebbers in vele delen van de wereld die het ras levendig houden, en zo trouw mogelijk aan zijn oorspronkelijke vorm en doel.

De Saluki varieert in hoogte van 58-71cm, en weegt 16-29 kilo. Ze zijn er in vele kleuren-crème, goud, black and tan, rood, grizzles van verschillende tinten (silver grizzle, deer grizzle, ivory grizzle), tricolor (zwart, tan en wit), en parti-kleuren van verschillende tinten. Er is ook een keuze van vacht, hetzij bevederd met lang, zijdeachtig haar op de oren en de staart; of de genetisch dominante gladde variëteit. Ze hebben amandelvormige, verziende ogen; een elegante lange snuit; een lange hals, slanke taille en een slanke lichaamsbouw, gemaakt om te rennen. Qua karakter toont de Saluki een grote gehechtheid aan zijn mensen. Hij is aanhankelijk zonder demonstratief te zijn, een goede waakhond maar meestal niet agressief.

TEMPERAMENT

De Saluki is een intelligente, intuïtieve, gevoelige jachthond die bekend staat om zijn afstandelijkheid ten opzichte van vreemden en zijn vermogen om zich volledig aan zijn menselijke metgezellen te hechten. Hij kan verlegen zijn. Voor degenen onder ons die door hen zijn geboeid, is er eenvoudig geen andere hond. Saluki’s zijn vrije geesten en kunnen niet goed tegen een ruwe behandeling. Ze verdienen beter en dat weten ze. Wanneer Saluki en mens een goede match zijn, is de relatie bijna magisch. Ze lezen praktisch je gedachten. Ze kennen je stemmingen, ze troosten je als je problemen hebt en ze vieren met je mee als je in een vreugdevolle toestand bent. Ze houden ervan dicht bij hun mensen te zijn en vinden het subliem om met je te knuffelen in bed of op de sofa.

De Saluki kan nooit te veel geaaid worden, hoewel zijn verre blik de indruk kan wekken dat het hem allemaal nogal verveelt. Op het ogenblik dat je stopt, zal je echter snel een vochtige neus vinden die je aanspoort om verder te gaan. De Saluki kan een clown zijn (hij draagt de rand van je nieuwe hoed om zijn nek terwijl de kroon rond hem kapotgekauwd op de grond ligt). De Saluki wordt niet vaak gezien als een goede beschermer, maar hij kan het zijn en hij zal de zijnen beschermen.

Het enige dat met zekerheid over Saluki’s kan worden gezegd, is dat ze altijd verrassend zijn, nooit saai. Ze dagen de menselijke intelligentie uit en overtreffen die vaak. Mensen die niet echt met hun Saluki’s in een gezinssituatie leven, weten niet wat ze missen. De Saluki is als kaviaar, een verworven smaak die wordt genoten door kenners. Elk dier is uniek anders. Saluki’s zijn vergeleken met aardappel chips, het is moeilijk om te stoppen bij één.

-Uittreksel uit Saluki Secrets: A New Owner Guide to Living Successfully with a Saluki door Cherie Fehrman.

 

“The Saluki is thought to be the world’s first domesticated dog, as old as the earliest known civilisation. They are also called “living antiquities”.
Salukis are an ancient breed originating from the Fertile Crescent in the regions of Mesopotamia and Sumeria that have shared the lives of many peoples around the world, including the pharaohs of ancient Egypt, the emperor of China, Persian nobles, English nobility and the humble homes of people around the world who recognise them for their intelligence, speed and beauty. Salukis are sometimes known as the Royal Hound or greyhound because of their great speed and stamina. The Saluki appears on Egyptian tombs of 2100 BC and more recent excavations of the even older Sumerian empire, estimated at 7000-6000 BC, have revealed carvings with obvious resemblance to the Saluki. Used to chase, catch and kill game such as rabbits and gazelles, they belong to the “Sighthound” group of dogs, those dogs that hunt with their eyes rather than their noses. Built for speed, the sighthound is capable of outsmarting game. Salukis are said to be the ancestors of today’s greyhound (they were once called Persian greyhounds). When the Romans conquered Egypt, they brought Salukis to Rome and crossed them with other breeds to form the basis for modern greyhounds. Salukis were known throughout the Middle East and Asia, as hunting dogs of the Egyptian pharaohs, companions of the emperor of China and Persian rulers. It has been said that when one sees references in the Bible to “dog” in a positive light, it refers to the Saluki.

So great was the regard for the Saluki that its body was often mummified along with the bodies of the pharaohs themselves. Salukis did not appear in Western Europe until the mid-18th century, when Florence Amherst brought a pair to England, but they were not bred there until the turn of the century. The American Kennel Club recognised the breed in the US in 1927. Today, Salukis are not a well-known breed, but there are dedicated fanciers in many parts of the world who keep the breed alive, and as faithful as possible to its original form and purpose.

The Saluki ranges in height from 58-71cm, and weighs 16-29kg. They come in many colours-cream, gold, black and tan, red, grizzles of various shades (silver grizzle, deer grizzle, ivory grizzle), tricolour (black, tan and white), and parti-colours of various shades. There is also a choice of fur, either feathered with long, silky hair on the ears and tail; or the genetically dominant smooth variety. They have almond-shaped, far-sighted eyes; an elegant long muzzle; a long neck, slender waist and a slender build, made for running. In terms of character, the Saluki shows great attachment to its people. He is affectionate without being demonstrative, a good watchdog but usually not aggressive.

TEMPERAMENT

The Saluki is an intelligent, intuitive, sensitive hunting dog known for its aloofness towards strangers and its ability to become completely attached to its human companions. He can be shy. For those of us who are captivated by them, there is simply no other dog. Salukis are free spirits and do not take well to rough treatment. They deserve better and they know it. When Saluki and human are a good match, the relationship is almost magical. They practically read your thoughts. They know your moods, they comfort you when you have problems and they celebrate with you when you are in a joyful state. They love to be close to their humans and find it sublime to cuddle with you in bed or on the sofa.

The Saluki can never be petted too much, although his distant gaze may give the impression that he is rather bored of it all. The moment you stop, however, you will soon find a moist nose urging you to continue. The Saluki can be a clown (he wears the brim of your new hat around his neck while the crown around him lies chewed to pieces on the ground). The Saluki is not often seen as a good protector, but he can be and he will protect his own.

The one thing that can be said with certainty about Salukis is that they are always surprising, never boring. They challenge and often surpass human intelligence. People who do not actually live with their Salukis in a family setting do not know what they are missing. The Saluki is like caviar, an acquired taste enjoyed by connoisseurs. Each animal is uniquely different. Salukis have been compared to crisps, it is hard to stop at one.

-Excerpt from Saluki Secrets: A New Owner’s Guide to Living Successfully with a Saluki by Cherie Fehrman.

 

 

 

 

SalukiHope

adres: Rijksweg Noord 35-17

6162AB Geleen

Nederland

tel:0031 (0)630014491

rekeningnummer  IBAN: NL54 INGB 066 544 1843

t.n.v. IAMJ van Dillen

of doneer een bedrag. je kan de QR code scannen om een bedrag te doneren

 

SalukiHope actie voor zwerfsaluki’s

Informatie

Adoptieprocedure en voorwaarden

 
 

Hoe adopteer ik een hond?
Via ons kun je een Saluki adopteren om ze een beter leven te geven. Wij gaan uiterst zorgvuldig te werk in de selectieprocedure: er moet uiteraard voorkomen worden dat een hond, die natuurlijk al het een en ander heeft meegemaakt in zijn of haar leven, opnieuw te maken krijgt met traumatische ervaringen. Ook willen we voorkomen dat iemand niet weet waar hij aan begint als hij een hond adopteert. Dit is zowel voor mens als dier belangrijk, vandaar ons adoptiebeleid.

Gelukkig hebben Saluki’s een lief, rustig en zacht karakter en hebben zij door hun toch wel flegmatieke aard redelijk snel het vertrouwen in de mens terug. Zij hechten zich snel aan hun nieuwe eigenaar. Blaffen zelden en trekken niet aan de riem. Je moet echter zeer zorgvuldig overwegen of je de hond los laat lopen. Volgens de Nederlandse Wet Natuurbescherming, artikel 3.21 lid 1b is “het verboden bij de uitoefening van de jacht gebruik te maken van andere middelen dan honden, niet zijnde lange honden”, en artikel 3.24 lid 5 “Het is een ieder verboden zich in een veld te bevinden met een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat en dat in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.” Een windhond is hier heel goed toe in staat, daarom raden wij af om, i.v.m. niet ondenkbeeldige ongelukken en de gevolgen daarvan, je windhond los te laten, behalve op daarvoor geschikte, dus veilige plaatsen. Verder moet je bij honden met een groot jachtinstinct oppassen met katten, kleine hondjes en konijnen, hoewel dat niet betekent dat ze per definitie niet samen gehouden kunnen worden.

Als je interesse hebt, kun je op deze pagina een vragenformulier downloaden, invullen en insturen. Er wordt dan contact met je opgenomen door 1 van onze adoptieconsulenten en kun je alles te weten komen over de stichting, de honden en de adoptieprocedure. Nadat je alle gewenste informatie hebt ingewonnen, krijg je de tijd om erover na te denken. Het is immers een behoorlijke stap om een hond met een verleden in huis te halen. Mocht je hierna besluiten om over te gaan tot adoptie, dan wordt de adoptieprocedure gestart (intake en daarna huisbezoek). Hoe deze procedure verloopt, zal de consulent je uitleggen. Kies je voor een opvanghond, dan kun je na afspraak kennis gaan maken bij een van onze opvanggezinnen. Hier krijgen mens en hond alle tijd om met elkaar kennis te maken en aan elkaar te wennen. Kies je voor een hond die nog Qatar verblijft, is het niet mogelijk om vooraf kennis te maken. Dan zie je de hond pas voor het eerst na aankomst van het transport. Alle honden worden voorafgaand aan het transport medisch onderzocht, ontwormd, gechipt, ingeënt en gecastreerd/gesteriliseerd en getest op Mediterrane ziektes.

Waarom betaal je adoptiegeld voor een rescue hond?
Het adoptiegeld bedraagt € 650,- en is een vergoeding voor dekking van zowel het bedrag dat wij per hond aan de shelter betalen als voor de kosten die wij zelf maken. Voor de Doha specials geld een ander tarief namelijk: € 400,-. Dit tarief is lager omdat de specials bestaat uit andere rassen dan de saluki’s en zijn vaak geen zuivere rashonden die we wel een fijn tehuis willen geven.

Het bedrag dat wij aan de shelter betalen:
Een bijdrage in de kosten voor: Ontworming en antivlooienbehandeling, bloedonderzoek Mediterrane ziektes, vaccinaties, microchip (indien niet aanwezig), castratie/sterilisatie, paspoort. Mogelijke verdere dierenartsbehandeling, waaronder dure operaties, medicijnen, verbandmiddelen. Voer, manden, riemen, halsbanden, jasjes in de koude maanden. Vaak worden deze laatste artikelen gedoneerd door lieve mensen, maar soms is de voorraad op en moet het worden aangeschaft door de shelter.

Onze eigen kosten:
Bijdrage per hond in de transportkosten. Kosten voer en dierenarts voor de opvanghonden in Nederland en belgie. Chipregistratie in Nederland, bij https://backhomeclub.nl/

SalukiHope besteedt veel vrije tijd aan telefoneren, mailen, overleggen met kandidaat-adoptanten, afleggen van huisbezoeken, honden vervoeren naar de dierenarts, of een opvanghond verplaatsen. Telefoon- en benzinekosten betalen wij daarbij uit eigen zak.
Als je alle werkelijke kosten bij elkaar optelt, is het adoptiebedrag maar een fractie daarvan. Je betaalt dus eigenlijk alleen een bijdrage in alle kosten die er al gemaakt zijn voor jouw hond.

LET OP: Wijziging transportregels per november 2021
In april 2021 is er een nieuwe Europese diergezondheidsverordening (2016/429) aangenomen. Dit houdt in dat er vanaf 1 november 2021 een aantal nieuwe regels geldt voor stichtingen die honden (en katten) vanuit het buitenland naar Nederland importeren.

Een van die regels is, dat jij als adoptant bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) moet aanvragen. Dit nummer moet in jouw bezit zijn voordat je een buitenlandse hond kunt adopteren. Dit nummer is alleen bedoeld voor het adopteren van een buitenlandse hond en is verder niet van belang voor de Belastingdienst of andere overheidsorganisaties.

Het nummer is aan te vragen via deze link: https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden en dan bij de tab ‘Huisdierlocatie’. Zodra je het UBN-nummer in je bezit hebt, moet je dit doorgegeven aan de SalukiHope. Het wordt dan opgenomen in de officiële transportdocumenten.

Het kan zijn dat er na adoptie controle komt door de officiële instanties, om te zien of de hond ook daadwerkelijk op het opgegeven adres is aangekomen en daar minimaal 48 uur verblijft.

SalukiHope zorgt ervoor dat de hond bij BackHomeClub.nl (een chipregistratie-databank) wordt geregistreerd als ‘Import’. Je bent als adoptant verplicht om binnen 2 weken de chip van je hond op je eigen naam te registreren. Wij adviseren om dit ook bij BackHomeClub.nl te doen, zodat SalukiHope zichtbaar blijft. Voor adoptanten in België geldt dat zij de hond zelf aan moeten melden bij ABIEC. Bijbehorende kosten komen voor eigen rekening.

I

information

Adoption procedure and conditions

How do I adopt a dog?
Through us, you can adopt a Saluki to give them a better life. We take great care in the selection procedure: we obviously want to prevent a dog, which has already been through some things in its life, from having to go through traumatic experiences again. We also want to prevent anyone from not knowing what they are getting into when adopting a dog. This is important for both humans and animals, hence our adoption policy.

Fortunately, Salukis have a sweet, calm and gentle nature and, due to their rather phlegmatic nature, they regain trust in humans fairly quickly. They quickly bond to their new owner. They rarely bark and do not pull on the leash. However, you should consider very carefully whether to let the dog run loose. According to the Dutch Nature Protection Act, Article 3.21 paragraph 1b, “It is forbidden to use any means other than dogs, other than long dogs, in the exercise of hunting”, and Article 3.24 paragraph 5 “It is forbidden for anyone to be in a field with an animal that belongs to him or is under his supervision and that tracks, kills, wounds, catches or captures animals in the field.” A greyhound is quite capable of this, which is why, due to not unthinkable accidents and their consequences, we advise against letting your greyhound loose, except in appropriate, i.e. safe places. Furthermore, dogs with a strong hunting instinct should be careful with cats, small dogs and rabbits, although this does not necessarily mean that they cannot be kept together.

If you are interested, you can download, fill in and submit a questionnaire on this page. You will then be contacted by one of our adoption counsellors and can learn all about the foundation, the dogs and the adoption procedure. After you have gathered all the desired information, you will be given time to think about it. After all, it is quite a step to adopt a dog with a past. If you then decide to adopt, the adoption procedure will start (intake and home visit). The counsellor will explain how this procedure works. If you decide to adopt a shelter dog, you can meet one of our foster families after making an appointment. People and dogs will have plenty of time to get to know each other and get used to each other. If you choose a dog who is still in Qatar, it is not possible to get acquainted beforehand. In that case, you will only see the dog for the first time after the transport arrives. All dogs are medically examined, wormed, microchipped, vaccinated, castrated/sterilised and tested for Mediterranean diseases prior to transport.

Why do you pay adoption fee for a rescue dog?
The adoption fee is €650 and covers both the amount we pay per dog to the shelter and the costs we incur ourselves. A different rate applies to the Doha specials: € 400. This rate is lower because the specials consist of other breeds than the salukis and are often not purebred dogs that we do want to give a nice home.

The amount we pay to the shelter:
A contribution towards the cost of: Deworming and anti-flea treatment, blood tests Mediterranean diseases, vaccinations, microchip (if not present), neutering/spaying, passport. Possible further veterinary treatment, including expensive operations, medicines, dressings. Food, baskets, leashes, collars, jackets in the cold months. Often these last items are donated by kind people, but sometimes we run out of stock and it has to be purchased by the shelter.

Our own costs:
Contribution per dog towards transport costs. Feeding and vet costs for the shelter dogs in the Netherlands and Belgium. Chip registration in the Netherlands, at https://backhomeclub.nl/

SalukiHope spends a lot of free time on telephoning, mailing, consulting with prospective adopters, making home visits, transporting dogs to the vet, or moving a shelter dog. Telephone and petrol costs are paid out of pocket.
If you add up all the actual costs, the adoption fee is only a fraction of that. In other words, you only pay a contribution towards all the costs already incurred for your dog.

PLEASE NOTE: Change transport rules as of November 2021
A new European Animal Health Regulation (2016/429) was adopted in April 2021. This means that from 1 November 2021 a number of new rules will apply to foundations that import dogs (and cats) from abroad to the Netherlands.

One of those rules is, that you as an adopter must apply to the Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) for a Unique Business Number (UBN). This number must be in your possession before you can adopt a foreign dog. This number is only intended for the adoption of a foreign dog.

One of these rules is that you, as an adopter, must apply to the Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) for a Unique Business Number (UBN). This number must be in your possession before you can adopt a foreign dog. This number is only intended for the adoption of a foreign dog and is of no further interest to the tax authorities or other government organisations.

The number can be requested via this link: https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden and then at the ‘Pet Location’ tab. Once you have the UBN number in your possession, you should pass it on to the SalukiHope. It will then be included in the official transport documents.

There may be checks by the official authorities after adoption, to see if the dog has actually arrived at the specified address and is staying there for at least 48 hours.

SalukiHope will ensure that the dog is registered at BackHomeClub.nl (a chip registration database) as an ‘Import’. As an adopter, you are obliged to register your dog’s chip in your own name within 2 weeks. We recommend that you also do this at BackHomeClub.nl, so that SalukiHope remains visible. For adopters in Belgium, they have to register the dog with ABIEC themselves. Associated costs are for their own account.

adoption form online adoptievoorwaarden

Als je overweegt te adopteren vul dan dan onze adoptie formulier in. Gebruik de knop hierboven of aan het eind van de pagina.

Informatie ingevolge artikelen 12 en 13 van EU-verordening 2016/679 (AVG)

Ingevolge artikelen 12 en 13 van EU-verordening 2016/679 (AVG), met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan SalukiHope met deze vragenlijst in het bezit zal komen, informeren wij u over het volgende:

  1. Gegevensbeheerder.

De verwerkingsverantoordelijkheid is SalukiHope gevestigd in Geleen, mail: SaukiHope@iniejas.shop 

  1. Doeleinden en methoden van gegevensverwerking.

De behandeling is gericht op het verzamelen en analyseren van gegevens uit deze vragenlijst, alsmede het geven van executies aan u en voor andere verenigingsdoeleinden. De behandeling kan worden uitgevoerd met of zonder behulp van elektronische of geautomatiseerde hulpmiddelen en wordt uitgevoerd door de eigenaar, door de beheerders en/of door de personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling.

  1. Verstrekking van gegevens en eventuele weigering daarvan.

Het verstrekken van bovenstaande persoonsgegevens is strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten. Elke weigering van de belanghebbende om in bovenstaand geval persoonsgegevens te verstrekken, maakt het onmogelijk om bovenstaande activiteiten uit te voeren.

  1. Communicatie en verspreiding van gegevens.

Persoonsgegevens kunnen ter kennis komen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking en kunnen voor de bovengenoemde doeleinden worden meegedeeld aan vrijwilligers, externe medewerkers en, in het algemeen, aan al die publieke en private subjecten aan wie de communicatie noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de bovengenoemde doeleinden. Gegevensverwerking zal ook plaatsvinden voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de huidige antiwitwaswetgeving, indien verenigbaar. Persoonsgegevens zijn niet openbaar te maken.

  1. Rechten van de belanghebbende.

Conform de artikelen 15 (Recht op toegang), 16 (Recht op rectificatie), 17 (Recht op annulering), 18 (Recht op beperking van behandeling), 20 (Recht op gegevensoverdraagbaarheid) en 21 (Recht op bezwaar) van EU-verordening 2016 / 679, kan de belanghebbende te allen tijde toegang vragen tot persoonlijke gegevens en de rectificatie of annulering ervan of de beperking van de behandeling die hem aangaan of zich verzetten

aan hun behandeling, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door schriftelijke communicatie door te sturen naar de gegevensbeheerder. De belanghebbende kan ook een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit van de staat waar hij woont of werkt.

  1. Toestemming voor de verwerking van gegevens

Overeenkomstig art. 6, par. 1, verlicht. a) van de EU Reg.n. 2016/679 (de zogenaamde AVG), door de handtekening onderaan deze formulieren te plaatsen, geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens in het kader van de hierboven genoemde doeleinden en methoden, voor zover uw toestemming vereist is door wet. Ik geef met name toestemming voor het verkrijgen van persoonlijke gegevens; het doorgeven van gegevens aan derden zoals aangegeven in deze verklaring. Deze toestemming is geldig tot schriftelijke herroeping per aangetekende post met ontvangstbevestiging.

 

 

If you are considering adoption,  use our adoption form. Use the button at the end of the page.

Information pursuant to Articles 12 and 13 of EU Regulation 2016/679 (AVG)

Pursuant to Articles 12 and 13 of EU Regulation 2016/679 (AVG), regarding the personal data of which SalukiHope will come into possession with this questionnaire, we inform you of the following:

Data controller.

The processing controller is SalukiHope based in Geleen, mail: SaukiHope@iniejas.shop 

Purposes and methods of data processing.

The treatment aims at collecting and analysing data from this questionnaire, as well as giving executions to you and for other association purposes. The treatment may be carried out with or without the use of electronic or automated tools and is carried out by the owner, by the administrators and/or by the persons responsible for the treatment.

Provision of data and possible refusal thereof.

The provision of the above personal data is strictly necessary for carrying out the above activities. Any refusal by the interested party to provide personal data in the above case will make it impossible to carry out the above activities.

Communication and dissemination of data.

Personal data may come to the knowledge of those responsible for processing and may be communicated for the above purposes to volunteers, external collaborators and, in general, to all those public and private subjects to whom communication is necessary for the proper performance of the above purposes. Data processing will also take place for the purposes set out in current anti-money laundering legislation, where compatible. Personal data will not be subject to public disclosure.

Rights of the interested party.

In accordance with Articles 15 (Right to access), 16 (Right to rectification), 17 (Right to cancellation), 18 (Right to restriction of treatment), 20 (Right to data portability) and 21 (Right to object) of EU Regulation 2016 / 679, the interested party may at any time request access to personal data and their rectification or cancellation or restriction of treatment that concern or oppose

to their treatment, in addition to the right to data portability, by forwarding written communication to the data controller. The interested party may also lodge a complaint with the Supervisory Authority of the state where he lives or works.

Consent to data processing

In accordance with art. 6, par. 1, lit. a) of EU Reg.n. 2016/679 (the so-called AVG), by signing at the bottom of these forms, you consent to the processing of data in the context of the purposes and methods mentioned above, insofar as your consent is required by law. In particular, I consent to the acquisition of personal data; the transmission of data to third parties as indicated in this statement. This consent is valid until written revocation by registered mail with acknowledgement of receipt.
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

 

adoption form online

Voor informatie over mogelijke ziekten en behandeling verwijzen we naar de GINN pagina hierover. Hier vindt U alles wat te maken heeft met welke ziektes windhonden kunnen hebben en vooral hoe bv. de windhond niet onder ieder willekeurige narcose kan worden gebracht.

Hiernaast kan de pdf worden gedownload hoe een adoptiehond het veiligst met u kan gaan wandelen. We stellen dit als voorwaarden bij adoptie om dit op deze manier te doen.

For information on possible diseases and treatment, please refer to the GINN page on this subject ( in dutch). Here you will find everything related to what diseases greyhounds can have and especially how e.g. not to put the greyhound under any anaesthetic.

To the right, you can download the pdf on how an adoptable dog can most safely go for a walk with you. We set this as a condition at adoption to do it this way.

Medisch en Veiligheid veilgheidsvoorwaarden pdf

We raden een aantal sites aan waar je hondenlijnen, hondentuigjes etc kan vinden voor een veilige wandeling met uw nieuwe aanwinst.

tuigen voor windhonden hondenlijnen tuigen voor windhonden

beschikbare honden

Doha special

LILLY

Doha special

Duke

geadopteerd

Doha special

Bently

Doha special

Daisy

in optie
geadopteerd
geadopteerd
nieuw
geadopteerd
in optie

Doha special

Fareeda

geadopteerd
geadopteerd
geadopteerd
geadopteerd
geadopteerd
in optie

Doha special

Chance

in optie

Doha special

Tyson

geadopteerd
geadopteerd
geadopteerd
geadopteerd
geadopteerd
geadopteerd
geadopteerd
geadopteerd
geadopteerd